Działania

3. edycja cyklu spotkań "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia" - podsumowanie

W ramach 3. edycji cyklu "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia" odbyło się 20 spotkań edukacyjnych dotyczących historii, kultury i tradycji Białorusinów. Cykl, składający się z warsztatów, spotkań, prezentacji filmowych czy wykładów, realizowany był od marca do grudnia 2013 roku w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY.

Realizacja projektu umożliwiła pogłębienie wiedzy na temat białoruskiego dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz nabycie nowych doświadczeń przez jego uczestników – głównie młodych przedstawicieli mniejszości białoruskiej zamieszkujących na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego. Wykładowcami i instruktorami spotkań były autorytety z dziedziny historii i sztuki, w tym pracownicy naukowi, artyści, filmowcy, folkloryści (z zamiłowania oraz z profesji), co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności spotkań. W ramach cyklu, do Centrum SZCZYTY zawitali m.in. prof. Oleg Łatyszonek, bard - Źmicier Vajciuszkiewicz, etnografowie i wykładowcy Uniwersytetu w Brześciu - Walery i Maryna Marczuk, filmowiec - Radosław Dąbrowski oraz poeci - Wiktor Szwed i Anatol Brusiewicz. Wszystkie spotkania prowadzone były w języku białoruskim lub w podlaskiej gwarze języka białoruskiego.

W celu realizacji zadania nawiązana została współpraca z licznymi szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i licealnymi z terenów powiatu bielskiego oraz hajnowskiego. Wśród uczestników spotkań byli uczniowie m.in. II Liceum Ogólnokształcącego z BJN w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB w Hajnówce, Zespołu Szkół z DNJB w Orli, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi, Szkoły Podstawowej nr 3 przy Zespole Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół w Czyżach. Pomiędzy zajęciami organizowane były spotkania w postaci poczęstunków/ognisk, integrujące uczniów różnych szkół, w których nauczany jest język białoruski. Odbiorcami części spotkań były też zainteresowane osoby dorosłe, w tym m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim. W sumie, w spotkaniach wzięło udział 559 uczestników.

Projekt miał duże znaczenie dla podtrzymania i rozwoju świadomości narodowej młodych przedstawicieli białoruskiej mniejszości narodowej, a zadanie doskonale uzupełniło lukę w edukacji kulturalnej dzieci zamieszkujących powiaty: hajnowski i bielski.

***

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Рэалізавана дзякуючы датацыі Міністра Адміністрацыі і Лічбавізацыі.

 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota
 • fota