Centrum

Misja

Podlasie to region o ogromnym bogactwie i potencjale kulturowym. Wynika to przede wszystkim z wielokulturowego charakteru regionu. Nie ma drugiego takiego obszaru w Polsce równie zróżnicowanego pod względem kulturowym, narodowościowym i religijnym. W województwie podlaskim obok siebie mieszkają Polacy, Białorusini, Litwini, Tatarzy, Ukraińcy. Przed wojną liczną grupę stanowiła także ludność Żydowska. Wszystkie te narody tworzyły wspólną, unikalną przestrzeń, nadając podlaskiej kulturze tak niepowtarzalny charakter.

Ważną rolę w tworzeniu podlaskiej mozaiki kulturowej od wielu wieków odgrywają Białorusini. Do tej pory nie powstał jednak na Białostocczyźnie ośrodek, który w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiałby bogactwo kulturowe, tradycję i historię terenów zamieszkałych przez białoruską mniejszość narodową, który jednocześnie prezentowałby i animował bieżące życie Białorusinów w Polsce, który promowałby ideę bogactwa i ogromnego potencjału wielokulturowości Podlasia.

Dostrzegając potrzebę i szansę realizacji tych zadań, Związek Młodzieży Białoruskiej podjął inicjatywę utworzenia w Szczytach - Dzięciołowie Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Mamy nadzieję, że uda nam się w jakimś stopniu wypełnić tę lukę.

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, gdzie prezentowane będzie bogactwo białoruskiej kultury Podlasia, historia Podlaskich Białorusinów, tradycja i dorobek we współtworzeniu współczesnego kulturowego oblicza Białostocczyzny - naszej Małej Ojczyzny.

Zadaniem Centrum jest promocja i popularyzacja białoruskiej kultury zarówno wśród mieszkańców okolicznych gmin, jak i turystów - gości poszukujących wiedzy o kulturowej specyfice naszego regionu. Poprzez swoje działania pragniemy rozwijać jego potencjał w oparciu o szacunek do wszystkich narodów i religii, które na przestrzeni wieków kształtowały bogactwo pogranicza.

Nasze działania kierujemy do ludzi otwartych, poszukujących nowych doznań kulturowych. Także do pasjonatów historii, tradycji, czy po prostu do tych, których może zainteresować historia i kultura Podlasia, a w szczególności historia i kultura terenów zamieszkałych przez Białorusinów.

Zapraszamy do współpracy wszystkie te instytucje, organizacje czy osoby prywatne, które utożsamiają się z w naszymi celami, albo są po prostu zainteresowane tematyką realizowaną przez Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY.

Igor Łukaszuk